Vad är faktaundersökning?

Faktaundersökningsmetoden används när påståenden om mobbning och osakligt beteende förekommer på arbetsplatsen. Faktaundersökning är en evidensbaserad utredningsmetod som har sina rötter i Norge (Faktaundersøkelse) och England (Investigation). Metoden är också känd i Sverige, och introduceras nu i Finland, specialanpassad till våra finländska förhållanden och den finländska lagstiftningen.

Om det förekommer trakasserier eller annat osakligt beteende på arbetsplatsen är arbetsgivaren i enlighet med Arbetarskyddslagens 28 § skyldig att vidta åtgärder för att avlägsna missförhållandet. Arbetsgivaren är skyldig att ingripa när information om saken kommit denne tillhanda. Informationen kan ha kommit som en anmälan eller i form av rykten och anonyma inlägg, som tyder på att allt inte står rätt till på arbetsplatsen. I alla dessa fall är arbetsgivaren skyldig att reagera och ingripa. 

Problemet i sådana här situationer är ofta att man inte har några verktyg för hur man ska gå tillväga. Om det finns en klar anmälan, i vilken gärningsmannen pekas ut, kan man visserligen föra en diskussion med de berörda parterna. Ibland används s.k. förlikningssamtal på våra arbetsplatser, och man stämmer då ett möte med parterna för att diskutera. Sedan kommer man överens med parterna om hur man skall gå vidare, samt önskar att saken därmed är avklarad. Det kanske den är, men utan en noggrann undersökning finns det en överhängande risk att man inte greppat det verkliga problemet. Lösningen man kommit fram till är då inte rätt, och i värsta fall tvingas det verkliga offret medge att han/hon betett sig felaktigt, och mobbaren/den som trakasserat kan fritt gå vidare med kanske nya offer för sitt spel.

Hur går en faktaundersökning till?

Undersökningen genomförs av interna eller externa faktaundersökare. Fördelen med externa faktaundersökare är att de inte lika lätt kan beskyllas för partiskhet. Första steget i undersökningen är att faktaundersökarna bekantar sig med det skriftliga material som redan finns. Utöver själva anmälan kan det kan vara olika policyn som gäller på arbetsplatsen, t.ex. mobbningspolicyn och likabehandlingspolicyn. Utredarna går igenom allt material som kan tänkas finnas, beroende på sakens natur.

Andra steget är en neutral genomgång av det som inträffat. Faktaundersökarna intervjuar de berörda parterna och eventuella vittnen som finns. Detta kan ofta vara en arbetsdryg process då det kan finnas flera involverade och många vittnen. Grundprincipen är att parterna först berättar sin egen version av det som inträffat. Därefter får de tillfälle att kommentera vad motparten sagt. Här används kontradiktionsprincipen, där parterna får möjlighet att försvara sig mot de påståenden som läggs fram. 

I faktaundersökningsmetoden finns klara likheter med det som pågår i en rättssal, där domaren låter parterna argumentera och besvara samt bestrida motpartens inlägg. Det är viktigt att komma ihåg att den primära fokusen i en faktaundersökning inte ligger på hur parterna känner sig, utan huruvida de på något plan brutit mot interna föreskrifter, policyn eller gällande lag. 

Efter att undersökarna intervjuat de inblandade samt bekantat sig med befintligt skriftligt material, gör de en konklusion och subsumtion av händelserna, varvid de skriver en rapport. I rapporten presenteras anmälan, den använda utredningsmetoden, samt all fakta som kommit fram. Slutligen tar rapporten ställning till huruvida det begåtts brott mot t.ex. Arbetarskyddslagen, Diskrimineringslagen eller Jämställdhetslagen, samt om det brutits mot interna föreskrifter eller policyn. Rapporten är beställarens egendom, d.v.s. arbetsgivarens, och det är arbetsgivaren som ansvarar och tar beslut om följande steg.

Med rapporten som grund, gör arbetsgivaren slutligen en självständig värdering av fallet. Det är alltså inte faktaundersökarnas sak att t.ex. ge varningar, utan detta är uttryckligen arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivaren tar även ställning till huruvida rapporten delges i sin helhet, delvis, eller kanske inte alls åt de berörda parterna. Då utgångspunkten i alla diskussionerna är att de skall vara konfidentiella, är vår rekommendation att man delar ut rapporten endast till en så liten krets som nödvändigt. 

Bli certifierad faktaundersökare

Det är viktigt att säkerställa kvaliteten på arbetet med att beställa och genomföra faktaundersökningar, och därför har man utvecklat en serie utbildningar som leder till certifiering. Grundkursen i faktaundersökning är steg ett i processen mot att bli certifierad faktaundersökningsledare. Den tre dagar långa kursen ger goda möjligheter att arbeta vidare med faktaundersökningsmetoden inom det företag eller den organisation man jobbar i. Sedan följer en tvådagars fördjupningskurs i faktaundersökning, och slutligen en tvådagars kurs om mobbning och kränkande särbehandling.

Om du önskar använda metoden i ditt yrke, rekommenderar vi att du certifierar dig som faktaundersökare. Certifieringen bygger på utbildningarna och olika kompetenskrav, som inkluderar såväl kunskap som färdigheter, värderingar och etisk medvetenhet. Eventuella uppdragsgivare är då försäkrade om kvaliteten på de undersökningar som genomförs, samt de slutsatser som dras. Certifierade faktaundersökare kan uppvisa ett diplom som beskriver de krav som finns. Varje certifierad faktaundersökare är dock själv ansvarig att följa dessa i sitt arbete.

Alla som är intresserade av arbetsmiljö, organisationsutveckling, ledning och konflikthantering i arbetslivet har nytta av att gå grundkursen i faktaundersökning. Detta gäller såväl chefer, förtroendevalda som skyddsombud, samt chefer inom skolvärlden. Om du är anställd inom företagshälsovården, eller inom HR och personalfunktioner, eller om du är fristående organisationskonsult, psykolog, jurist/advokat, revisor eller chef på högre nivå, kan det vara aktuellt med certifiering. Som certifierad faktaundersökare får du tillgång till ett stort nätverk med certifierade faktaundersökare i Norge och Sverige. Målet är att bygga upp ett liknande nätverk även i Finland. Du får också tillgång till rådgivning och hjälp i ditt arbete, och blir inbjuden att delta på återkommande nätverkssamlingar.

Du blir certifierad faktaundersökare då du genomfört följande tre utbildningar i Ab Carolins regi:

Grundkurs i faktaundersökning (steg 1)                                             3 dagar

Fördjupningskurs i faktaundersökning (steg 2)                                  2 dagar

Mobbning och osakligt beteende: rutiner och riktlinjer                       2 dagar

Utöver dessa utbildningar krävs godkännande av en genomförd faktaundersökning. Godkännandet baserar sig på en utvärdering av den slutrapport faktaundersökningen lett till (anonymiserad). Du kan gå kurserna i olika ordning och inom varierande tidsperiod. Grundkursen bör dock föregå fördjupningskursen.

Certifieringen utfärdas av Arbeidsmiljøspesialistene och de sakkunniga som varit med och utvecklat faktaundersökningsmetoden: Harald Pedersen (advokat), Helge Hoel (professor) och Ståle Einarsen (professor).